Biz Yaşam Alanları Yönetimi Yapıyoruz. Apartman, Bina, Site, Residence, Uydu Kent Yönetiyoruz.
Hizmetler Yönetim Servisler Danışmanlık Mevzuat
Ortak Alan Hizmetleri
Residence Hizmetleri
Ev - Daire Hizmetleri
 

Mevzuat ve Kanunlar Sayfasına Dönmek İçin Tıklayınız.

 

 

 

 

KAT MÜLKİYETİ İLE İLGİLİ KANUNLAR

 

 

GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDA KANUN
 

 

 

Kanun Numarası : 6570

Kabul Tarihi : 18/5/1955

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 27/5/1955 Sayı: 9013

Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 36 Sayfa:1469


 

Madde 1 - Belediye teşkilatı olan yerlerle, iskele, liman ve istasyonlardaki

gayrimenkullerin (Musakkaf olmıyanları hariç) kiralanmalarında kiralıyanla kira-

cı arasındaki hukuki münasebetlerde bu kanun ile Borçlar Kanununun bu kanuna ay-

kırı olmayan hükümleri tatbik olunur.

Mabetler kiraya verilemez ve ibadethane haricinde hiçbir iş için de kullanı-

lamaz.


 

Madde 2 - 3 - (İptal: Ana.Mah. nin 26/3/1963 tarih ve E. 1963/3, K. 1963/67

sayılı kararı ile.)


 

Madde 4 - Mobilyalı olarak kiraya verilen gayrimenkulerin, bu kanuna göre

taayyün eden yıllık kira bellerine mobilya için belediye encümenlerince takdir

edilen kıymetin yüzde yirmisinden fazla zam yapılamaz. Şu kadar ki bu suretle

zam olunacak miktar kira bedelinin yıllık tutarını geçemez.

Kira müddetinin hitamından bir ay evvel yazı ile haber vermek şartiyle kira-

layan mobilyalarını kısmen veya tamamen geri alabilir. Bu takdirde mobilyalar

için yapılan zam nispetinde kiradan indirme yapılır.


 

Madde 5 - Kaloriferli gayrimenkullerde mahrukat fiyatlarındaki değişiklikle-

rin kira bedellerine inikası nispeti hükümetçe tesbit ve ilan olunur.


 

Madde 6 - Kısmen mesken olarak kısmen de meskenden gayrı bir şekilde kulla-

nılmak üzere kiralanmış bulunan veya tamamen mesken olarak kullanılmak üzere ki-

ralanmış iken fiilen meskenden gayrı surette kullanılan gayrimenkullerin kira

bedelleri zam bakımından mesken olmayan yerlere ait hükümlere tabidir.


 

Madde 7 - Kira şartlarına ve Borçlar Kanununun bu kanuna aykırı olmayan hü-

kümlerine riayet edilse bile aşağıdaki yazılı hallerde kiralayan

a) Kiracı tarafından gayrimenkulün tahliye edileceği yazı ile bildirilmiş

olmasına rağmen tahliye edilmezse icra dairesine müracaatla tahliye istiyebile-

ceği gibi,

b) Gayrimenkulü kendisi veya eşi veya çocukları için mesken olarak kullanma

ihtiyacında kalırsa kira akdinin hitamında,

c) Gayrimenkulü kendisinin veya eşinin veya çocuklarının bir meslek veya

sanatı bizzat icra etmesi için kullanma ihtiyacında ise kira akdinin hitamında,

ç) Gayrimenkulü yeniden inşa veya imar maksadiyle esaslı bir surette tamir,

tevsi veya tadil için ve ameliye esnasında içinde ikamet veya iştigal mümkün ol-

madığı fennen anlaşıldığı takdirde kira akdinin hitamında,

d) Gayrimenkulü Medeni Kanun hükümlerine göre iktisabeden kimse kendisi veya

eşi veya çocukları için tamamen veya kısmen mesken olarak ve yine kendisi veya

eşi veya çocukları için bir meslek veya sanatın bizzat icrası maksadiyle iş yeri

olarak kullanma ihtiyacında ise iktisap tarihinden itibaren bir ay zarfında ki-

racıyı keyfiyetten ihtarname ile haberdar etmek şartiyle altı ay sonra,

e) Kira bedelini vaktinde ödememelerinden dolayı haklı olarak bir yıl içinde

kendilerine iki defa yazılı ihtar yapılan kiracılar aleyhine, ayrıca ihtara

hacet kalmaksızın, kira müddettinin hitamında,

Tahliye davası açabilirler.

Aynı şehir veya belediye hudutları içinde kendisinin veya birlikte yaşadığı

eşinin uhdesinde kayıtlı oturabileceği meskeni bulunan kimse, kirada oturduğu

yeri, malikin isteği üzerine tahliye etmeye mecburdur.


 

Madde 8 - Bu kanunla Borçlar Kanununda gösterilen haller dışındaki sebepler-

le açılacak tahliye davaları, mukavelelerde aksine şart bulunsa dahi mesmu ol-

maz.


 

Madde 9 - Kira mukavelelerinde; bu Kanunun kira bedellerinin tayinine mü-

taalik hususlar müstesna kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz.


 

Madde 10 - (Mülga: 30/4/1973-1711/3 md.)


 

Madde 11 - Kiracı kira müddetinin bitmesinden en az on beş gün evvel mecuru

tahliye edeceğini yazı ile bildirmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla bir yıl

uzatılmış sayılır.


 

Madde 12 - Kiracı, mukavelede hilafına sarahat olmadıkça, kiralanan yeri

kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz yahut istifade hakkını veya mukavele-

sini başkasına devredemez veyahut kendisi gayrimenkulü bırakmış olduğu halde

hiç bir sebeple bu yeri kısmen veya tamamen başkalarına işgal ettiremez.

Kira akdinin esas gayesi itibariyle başkalarına kiralanması lazım ve mütat

olan (Otel, pansiyon, talebe yurdu ve benzerleri) gayrimenkuller bütün gayrimen-

kulün devri veya kiralanması hali müstesna olmak üzere yukardaki fıkra hükmüne

tabi değildir.

Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne riayet etmeyerek bir gayrimenkule kiracı

veya devir alan sıfatiyle girenler veya bu gayrimenkulü işgal edenler hakkında

hiç bir ihtara hacet kalmaksızın sulh mahkemelerinde tahliye davası açılabilir.

Fuzuli şagiller hakkında 5917 sayılı kanun hükümlerinin tatbikı da istenebi-

lir.


 

Madde 13 - Kira mukavelelerinin ve Borçlar Kanununun bu kanuna mugayir olma-

yan vecibelerine kiracılar veya ortaklariyle sanat, meslek ve ihtısasları dola-

yısiyle aynı meslek veya sanatı idame ettirecek olan mirasçıları ve meskenlerde

ölen kiracı ile birlikte ikamet edenler tarafından tamamen riayet edildiği müd-

detçe bu kanunun yürürlükten kaldırılmasından üç ay sonraya kadar aleyhlerine

tahliye davası açılamaz.


 

Madde 14 - 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa tabi olarak kira-

ya verilen gayrimenkuller hakkında da bu kanun hükümleri tatbik olunur.


 

Madde 15 - Kiralayan 7 nci maddenin b, c, d bentlerinde yazılı sebeplerden

dolayı tahliye ettirdiği gayrimenkulü mücbir sebep olmaksızın üç sene müddetle

eski kiracısından başkasına kiralayamaz.

ç fıkrasına göre tahliye edilen gayrimenkuller eski hali ile, mücbir sebep-

ler olmadıkça üç sene müddetle başkasına kiraya verilemez.

ç fıkrasına istinaden tahliye edildikten sonra imar planına göre yeniden

inşa veya esaslı şekilde tadil veya tevsi edilen gayrimenkullerin yeni hali

ile ve yeni kira bedeli ile bir mesken veya bir ticarethane yerini eski kiracı-

nın kiralamağa tercih hakkı vardır. Bu hakkın, kiralayanın, yapacağı tebliğ

tarihinden itibaren bir ay içinde kullanılması şarttır.

Bu maddeye göre tercih hakkı bertaraf edilmedikçe, gayrimenkul üç yıl müd-

detle başkasına kiralanamaz.


 

Madde 16 - Hava parası olarak veyahut her ne nam ve suretle olursa olsun

bu kanuna göre taayyün eden kira bedelinden fazla para alanlar, bunlar namına

hareket edenler veya bunlara tavassut edenlere 15 inci madde hükmüne aykırı

hareket edenler hakkında altı aydan bir seneye kadar hapis ve üç yıllık kira

bedeli tutarınca ağır para cezası hükmolunur. Mükerrirler hakkında bu cezalar

bir misli artırılır.


 

Ek Madde 1 - (Ek: 23/1/1998 - 4331/1 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, yangın, yer sarsıntısı, yer kay-

ması, fırtına, taşkın, sel gibi tabii afetler nedeniyle zarar gören mülkiyeti

veya idaresi Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait vakıf taşınmazların onarım veya

restorasyonunu müteakip bir defaya mahsus olmak üzere afet öncesi kiracılarına

Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğünce tespit

edilen rayiç kira bedeli ile kiracılık hakkı tanınabilir.


 

Muvakkat Madde 1 - Bu kanunun kira bedeline mütaallik hükümleri:

a) Milli Korunma Kanununa tabi olan gayrimenkuller için 1/6/1955 tarihin-

den,

b) Milli Korunma Kanununa tabi olmayıp da serbest kira ile kiralanmış olan

ve kira akitleri gayrı muayyen müddete inkilabetmiş bulunan gayrimenkullerin

kira bedelleri bu kanunun mer`iyete vazından itibaren geçecek altıncı ayı

takibeden ay başından,

c) Milli Korunma Kanununa tabi olmaksızın, serbest kira ile kiralanmakta

olup da mukavele müddetleri muayyen olan gayrimenkullerde kira akitlerinin

hitamından itibaren,

ç) (Değişik: 9/1/1956 - 6634/1 md.) C fıkrasında yazılı gayrimenkullerden

bir yıldan fazla müddetle mukaveleye bağlanmış olup da bu kanunun mer`iyete

girdiği tarihte bir seneden fazla müddeti bulunanlar için 1/6/1956 tarihinden

itibaren mer`idir.

Bu kanuna göre kiraya zam yapılması icap ettiği hallerde yapılacak zam

nispetlerinden aşağı nispette zam yapılacağını veya hiç zam yapılmıyacağını

kiralayan, kanunun mer`iyete girmesinden itibaren bir ay içinde yazı ile tebliğ

etmediği taktirde mevzuubahis zamlar bu kanunun meri`yete girdiği tarihten bir

ay sonra ve yukarıdaki tarihlerden başlamak üzere uygulanır. Bu takdirde kiracı

bir aylık müddetin sonundan başlıyarak bir ay içinde mukavelenin feshini ihbar

edebilir ve bu ihbardan itibaren iki ay içinde gayrimenkulü tahliyeye mecbur-

dur. Tahliyeye kadar geçen müddetin kirası zammı ile birlikte ödenir.


 

Muvakkat Madde 2 - Bu kanunun 7 nci maddesinde yazılı tahliye davaları

bakımından:

a) Milli Korunma Kanununa tabi olan gayrimenkullerin kira mukaveleleri

31/5/1955 tarihinde,

b) Milli Korunma Kanununa tabi olmayıp da serbest kira ile kiralanmakta

olan ve kira mukaveleleri gayri muayyen müddete inkilabetmiş bulunan gayrimen-

kullerin kira mukaveleleri ise bu kanunun mer`iyete vazı tarihinden itibaren

geçecek altıncı ayın sonunda hitama ermiş addolunur.

Bu tarihlerden itibaren bir ay zarfında dava açılmadığı takdirde mukavele-

lerin hitam müddetleri beklenmesi zaruridir.


 

Geçici Madde 3 - (11/10/1983 - 2912/1 md. ile gelen geçici md. hükmü olup

madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Di-

ğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (BAĞ - KUR), Türkiye Kızılay

Derneği, Türk Hava Kurumu, Darülaceze Müdürlüğü, Darüşşafaka Cemiyeti ve bağlı-

sı vakıflar, mazbut ve mülhak vakıflar ile Vakıflar Genel Müdürlüğü, Verem Sa-

vaş ve Kanserle Savaş dernekleri adına kayıtlı veya bunların kamu kuruluşları

veya kamu yararına çalışan derneklerle müştereken sahip bulundukları gayrimen-

kullere (vasiyet edilenler dahil) ilişkin kira sözleşmeleri bu Kanunun yürürlük

tarihinden itibaren altı ay sonra sona erer.

Bu süre içinde yukarıdaki Kurumlar veya bunların kira işlerini yürüten iş-

tiraklerince rayiç veya emsal bedele uygun olarak yeni kira bedeli ve şartlar

tespit edilerek kiracıya tebliğ edilir. Eski kiracının birinci fıkrada belirti-

len altı ayı takip eden 30 gün içinde yeni kira bedeli ve şartlar üzerinden ki-

ra sözleşmesi yapmaya hakkı vardır.

(Değişik: 30/5/1984 - 3012/1 md.) Teklif edilen yeni bedele, kiralayan ve

kiracılarca sulh hukuk mahkemeleri nezdinde itiraz olunabilir. 30 günlük süre

içinde itiraz ve rüçhan hakkını kullanmayan ve gayrimenkulü tahliye etmeyenle-

rin, tahliyeleri icra memurluğundan istenir.


 

Geçici Madde 4 - (15/1/1985 - 3151/1 md. ile gelen geçici md. hükmü olup

madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

Belediyeler ve özel İdareler ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü adına ka-

yıtlı veya bunların kamu kuruluşları veya kamu yararına çalışan derneklerle

müştereken sahip bulundukları gayrimenkullere (vasiyet edilenler dahil) ilişkin

kira sözleşmeleri bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay sonra sona

erer.

Bu süre içinde yukarıdaki kurumlar ve bunların kira işlerini yürüten işti-

raklerince rayiç ve emsal bedele uygun olarak yeni kira bedeli ve şartlar tes-

pit edilerek kiracıya tebliğ edilir. Eski kiracının birinci fıkrada belirtilen

altı ayı takip eden 30 gün içinde yeni kira bedeli ve şartlar üzerinde kira

mukavelesi yapmaya hakkı vardır.

Teklif edilen yeni bedele ve şartlara kiracılarca sulh hukuk mahkemeleri

nezdinde itiraz olunabilir. Otuz günlük süre içinde itiraz ve rüçhan hakkını

kullanmayan ve gayrimenkulü tahliye etmeyenlerin tahliyeleri icra memurluğundan

istenir.

İtiraz süresi içinde, belirlenen kira bedeline karşı sulh hukuk mahkemesine

itiraz vaki olduğunda kiracı, dava sonuna kadar kurum ve kuruluşlarca tesbit

edilen kirayı aylık olarak öder ve tahliye edilemez. Sulh hukuk mahkemesince

rayiç ve emsale uygun olarak kira bedeli tesbit olunur. Mahkeme kararına göre

kiracı lehine fark olduğu takdirde bu miktar ileriki aylık kiralara mahsup

edilir.

Görülecek davalarda ilk ve eski kiranın toptan eşya fiyatlarındaki artış

yüzdeleri bu tespitlerde nazara alınmaz. Mahkeme tespitte bilirkişi olarak res-

mi dairelerce bildirilen teknik elemanlardan, Ticaret Odası temsilcisinden ve

bir de hukukçudan olmak üzere üç kişilik heyeti resen seçer.

Mahkeme kararının kesinleşmesinden başlayarak otuz gün içinde mahkemece

tesbit edilen kira bedeline göre kiracının yeni kira sözleşmesi yapmaya hakkı

vardır. Bu süre içinde sözleşmeyi yapmayan ve biriken kira farklarını ödemeyen

kiracının tahliyesi icra memurluğundan istenir.

Bu davalar ivedilikle görülür.


 

Geçici Madde 5 - (Ek: 1/12/1993-3917/7 md.)

Sosyal Sigortalar Kurumu ile Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışan-

lar Sosyal Sigortalar Kurumunun sahibi veya ortağı bulunduğu gayrimenkuller için

1.1.1993 tarihinden önce 22.4.1926 tarih ve 818 sayılı Borçlar Kanunu ile

18.5.1955 tarih ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna göre yapıl-

mış olan kira sözleşmeleri, sözleşmelerin bitim tarihinden itibaren üç ay sonra,

işletme hakkının devrine ilişkin sözleşmeler ise bu Kanunun yürürlük tarihinden

itibaren üç ay sonra sona erer.

Kurumlarca, bu süre içinde rayiç bedel veya emsal bedele uygun olarak yeni

kira bedeli ve şartları tespit edilerek kiracıya tebliğ olunur. Eski kiracının,

birinci fıkrada belirtilen üç ayı takip eden (30) gün içinde yeni kira bedeli

ve şartları üzerinden 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun hüküm-

lerine göre kira sözleşmesi yapmaya veya teklif edilen yeni kira bedeline sulh

hukuk mahkemeleri nezdinde itiraz etmeye hakkı vardır. 30 günlük süre içinde

itiraz ve rüçhan hakkını kullanmayan ve gayrimenkulü tahliye etmeyen kiracıların

tahliyesi ilgili icra memurluğunca sağlanır.

Belirlenen kira bedeline karşı süresi içinde dava açılması halinde, dava

sonucuna kadar Kurumlarca tespit edilen yeni kira bedeli üzerinden ödeme yapı-

lır. Dava sonucunda belirlenen kira bedeline göre; kiracı lehine doğacak farklar

takip eden aylara ait kira bedelinden mahsup edilir.

Kira bedellerinin tespitine ilişkin davalarda, toptan eşya fiyatlarındaki

artış yüzdeleri dikkate alınmaz.

Mahkeme kararının kesinleşmesinden başlayarak otuz gün içinde, mahkemece

tespit edilen kira bedeline göre kiracının 22.4.1926 tarih ve 818 sayılı Borç-

lar Kanunu ile 18.5.1955 tarih ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında

Kanuna göre yeni kira sözleşmesi yapmaya hakkı vardır. Bu süre içinde sözleşme

yapmayan ve varsa birikmiş kira farklarını ödemeyen kiracının tahliyesi ilgili

İcra Memurluğundan talep edilir.

Bu şekilde tespit edilen yeni kira bedelleri, yılda bir defa Devlet İsta-

tistik Enstitüsü tüketici fiyat endeksindeki artış oranından az olmamak üzere

rayiç veya emsal değere yükseltilir.

Birinci fıkrada belirtilen kurumların kamu kuruluşlarına kiralanmış bulunan

gayrimenkulleri hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.


 

Geçici Madde 6 - (Ek: 23/1/1998 - 4331/2 md.; iptal: Ana.Mah.´nin

20/5/1998 tarih ve E.1998/10, K.1998/18 sayılı Kararı ile.)


 

Geçici Madde 7 - (Ek: 16/2/2000 - 4531/1 md.)

Sözleşmelerde kararlaştırılan kira paraları 2000 yılında yıllık %25, 2001 yılında ise

yıllık %10 oranında artırılabilir. Ancak, taşınmazın bulunduğu bölgede rayiç kira parasındaki artış bu oranların altında ise bu oranlar uygulanmaz.

Kira parasının yabancı para veya kıymetli madene endeksli olarak belirlendiği

sözleşmelerde ayrıca yıllık artış uygulanmaz.

Kira parasının artış sınırlarının aşılması amacıyla yeniden kira sözleşmesi yapılamaz.

Kira tespit davalarında da yukarıdaki sınırlamalara uyulur.


 

Madde 17 - Milli Korunma Kanununun 30 uncu maddesi ile 56 ncı maddesinin

VII nci bendi ve bu maddeleri tadil veya ilga eden kanunlar yürürlükten kaldı-

rılmıştır.


 

Madde 18 - Bu kanun 1/6/1955 tarihinden itibaren mer´ idir.


 

Madde 19 - Bu kanunu icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

18/5/1955 TARİHLİ VE 6570 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN

GEÇİCİ MADDELER:

1 - 9/1/1956 tarihli ve 6634 sayılı Kanunun geçici maddesi:

Geçici Madde - 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları hakkındaki Kanunun muvakkat

1 inci maddesinin Ç fıkrasına müsteniden açılmış olup da halen derdest bulunan

davalar reddolunur. Bu husustaki ilamlar icra dairelerince infaz olunmıyarak

dosyaları muameleden kaldırılır.

Davaların reddi ve icra dosyalarının muameleden kaldırılmasından dolayı harc

ve resim alınmaz ve evvelce alınmış olan peşin harc ve resimler alakalılara iade

olunur.

2 - 30/5/1984 tarihli ve 3012 sayılı Kanunun geçici maddesi:

Geçici Madde - 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna 2912

sayılı Kanunla Eklenen Geçici Maddenin İkinci Fıkrasına göre yeni kira söz-

leşmesi yapmayanlardan gayrimenkulleri henüz tahliye etmeyenlerce bu Kanunun

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde kiralayan kurum tarafından

belirlenen kira bedellerine karşı sulh hukuk mahkemesine itiraz vaki olduğunda

dava sonuna kadar kiracı, kurum ve kuruluşlarca tespit edilen kirayı aylık ola-

rak öder ve tahliye edilemez. Sulh hukuk mahkemesince rayiç ve emsale uygun

olarak kira bedeli tespit olunur. Tespit edilen kira bedeli 1 Mayıs 1984 tari-

hinden itibaren geçerli olup, karar ile kiracı lehine fark olduğu takdirde bu

miktar ileriki aylık kiralara mahsup edilir.

Görülecek davalarda ilk ve eski kiranın toptan eşya fiyatlarındaki artış

yüzdeleri bu tespitlerde nazara alınmaz. Mahkeme tespitte bilirkişi olarak resmi

dairelerce bildirilen teknik elemanlardan, ticaret odası temsilcisinden ve bir

de hukukçudan olmak üzere üç kişilik heyeti resen seçer.

Mahkeme kararının kesinleşmesinden başlayarak otuz gün içinde mahkemece

tespit edilen kira bedeline göre kiracının yeni kira sözleşmesi yapmaya hakkı

vardır. Bu süre içinde sözleşmeyi yapmayan ve biriken kira farklarını ödemeyen

kiracının tahliyesi icra memurluğundan istenir.

Kurumlar tarafından yapılan tebligat üzerine kurumca tespit edilen kira

bedeline uygun olarak kira sözleşmesi yapılmış olması yukarıdaki fıkrada açık-

lanan itiraz hakkının kullanılmasına engel teşkil etmez. Bu takdirde mahkeme

kararının kesinleşmesi ile tespit edilen kira mukavele tarihinden geçerli olur.

Bu davalar diğer davalara nazaran öncelikle görülür.

6570 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE

Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

Yürürlükten Kaldırılan ------------------------------

Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi

---------------------------------------- ------ ------ -------

18/5/1955 tarih ve 6570 Sayılı Kanunun

10 uncu maddesi 8/5/1973 1711 3

6570 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Kanun Yürürlüğe

No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

---------- --------------------------------------- ------------

6634 --- 14/1/1956

6767 --- 11/7/1956

7023 --- 25/6/1967

1711 --- 6/6/1973

2912 --- 1/11/1983

3012 --- 7/6/1984

3151 --- 1/2/1985

3917 --- 8/12/1993

4331 --- 23/1/1998

4531 --- 18/2/2000
 


  

Mevzuat ve Kanunlar Sayfasına Dönmek İçin Tıklayınız.

Tüm Kanunların İçeriğine Ulaşmak İçin Tıklayınız..

 

 
HizmetlerYönetimServisDanışmanlıkMevzuatBize Ulaşın YardımHizmet Politikası

2005 © S O S -  SOSMAX

"Apartman Yönetimi" " Gayrimenkul Türkiye ", "Mortgage Analiz" , "Konut Türkiye" , "Residence Yönetimi" birer "Gayrimenkul Portali " Ürünüdür.          

 2005 © S O S Gayrimenkul Pazarlama Bina ve Tesis Yönetimi Hizmetleri

 Baş Organizasyon ve Profesyonel Yönetim Hizmetleri Ltd. Şti.

SOS Türkiye

Nispetiye Caddesi Petrol Sitesi Blok 8 Kat 1 Etiler 34340 İstanbul Tel - Faks : (+90212) 351 57 10 (Pbx) -  351 26 45 (Pbx)

Beykoop 2. Bölge Ladin Sk. Okutan C2 Blok Beylikdüzü / İstanbul Tel - Faks: (+90212) 853 17 11 (Pbx)

e-mail :  info@sos-groups.com   - info@sosmax.com info@gayrimenkulyonetimi.com - info@basorganizasyon.com

Tüm Bilgi, Döküman ve Resimlerin Hakları Saklıdır.

Sos-Groups.Com © 2005|GayrimenkulYonetimi.Com © 2005| KonutYonetimi.Com © 2005 |ApartmanYönetimi.Com  |SiteYönetimi.Com © 2005

 GayrimenkulTurkiye.Com © 2005 | MortgageAnaliz.Com © 2005 | KonutTurkiye.Com © 2005 | ResidenceYonetimi.Com © 2005 |Sosmax.Com

 

 Basorganizasyon.Com              Sos-Groups.Com                    Sosmax.Com

 

                 info@basorganizasyon.com                  info@sos-groups.com                      info@sosmax.com